Etusivu Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojalauseke koskee Kauhajoki-lehti Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.
Kauhajoen Kunnallislehti Oy julkaisee Kauhajoki-lehteä.
Kauhajoen Kunnallislehti Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Kauhajoki-lehti
Puistotie 25
61800 Kauhajoki
Y-tunnus: 0178638-3
Yhteyshenkilö: Merja Yli-Korhonen
Puh. 044 735 7102
Sähköposti: merja.yli-korhonen@kauhajoki-lehti.fi
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Kauhajoen Kunnallislehti Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoturvallisella tavalla muun muassa seuraavissa tarkoituksissa:
- asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
- laskutukseen
- maksujen valvontaan
- asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
- tuotteiden jakeluun
- asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
- palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
- markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
- yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot
Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.
Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:
- yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
- asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus-, maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)
- suoramarkkinointikiellot ja -luvat
- yrityksen toimiala
- arvonta- ja kilpailuvastaukset
- muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
- Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)
- yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
- mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot
Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
Keräämme automaattisesti tietoja, joiden perusteella selvitämme kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on
Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme.
Muualta hankitut tiedot
Voimme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa myös ulkopuolisia tietolähteitä varmistaaksemme, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä:
- väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää
- Postin osoitetietojärjestelmää
- muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä
Mikäli henkilötietoja käsitellään muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme käsittelyn yhteensopivuuden sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.
Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään neljä vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä. Kun neljän vuoden määräaika on kulunut, asiakastieto poistetaan asiakasrekisteristämme. Tiedot voidaan myös siirtää osittain markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän (7) vuoden ajan.
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Kauhajoen Kunnallislehti Oy ei myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa:
Viranomaiset:
Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Kauhajoen Kunnallislehti Oy:
Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja Kauhajoen Kunnallislehti Oy:n sisällä.
Tutkimus:
Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Yritysjärjestelyt:
Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset:
Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.
Oikeusvaateet ja perintä:
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.
TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja sisältöön liittyvissä asioissa.
Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä Kauhajoen Kunnallislehti Oy:hyn. Henkilötietojen siirron edellytyksenä on:
- kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Kauhajoen Kunnallislehti Oy:lle
- tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella
Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:
Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen:
Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
Suostumuksen peruuttaminen:
Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.
MOBIILISOVELLUSTEN TIETOSUOJA
Esim. Applen AppStoren,Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta saatavilla oleviin mobiilisovelluksiin sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi kunkin palveluntarjoajan ehtoja.
MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN
Kauhajoen Kunnallislehti Oy kehittää palvelujaan jatkuvasti ja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
YHTEYSTIEDOT
Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen:
Kauhajoki-lehti Oy
PL 5, 61801 Kauhajoki